بخش ۹۱

سنجد چیلان بدو نیمه شده
نقطهٔ سرمه به یک یک برزده