بخش ۹۲

هست از مغز سرت، ای منگله
همچو رش مانده تهی از کشکله