بخش ۹۳

بهترین یاران و نزدیکان همه
نزد او دارم همیشه اندمه