بخش ۹۴

پس بیو بارید ایشان را همه
نی شبان را میش زنده، نی رمه