بخش ۹۵

جای کرد از بهر بودن کازه‌ای
زان که کرده بودشان اندازه‌ای