بخش ۹۶

گفت: ای من، مرد خام کل درای
پیش آن فرتوت پیر ژاژخای