بخش ۹۷

بینی و گنده دهان داری و نای
خایگان غر، هر یکی همچون درای