بخش ۹۸

پیسی و ناسور کون و گربه پای
خایه غر داری تو، چون اشتر درای