بخش ۹۹

آبکندی دور و بس تاریک جای
لغز لغزان چون درو بنهند پای