بخش ۱۰۰

زشت و نافرهخته و نابخردی
آدمی رویی و در باطن بدی