بخش ۱۰۱

من سخن گویم، تو کانایی کنی
هر زمانی دست بر دستی زنی