بخش ۱۰۲

دستگاه او نداند کز چه روی؟
تنبل و کنبوره در دستان اوی