بخش ۱۰۳

شو، بدان گنج اندرون خمی بجوی
زیر او سمچیست، بیرون شد بدوی