بخش ۱۰۴

چون یکی جبغبوت پستان‌بند اوی
شیر دوشی زو به روزی دو سبوی