بخش ۱۰۵

خم و خنبه پر ز انده، دل تهی
زعفران و نرگس و بید و بهی