پاره ۲

نیست فکری به غیر یار مرا
عشق شد در جهان فیار مرا