پاره ۴

اشتر گرسنه کسیمه برد
کی شکوهد ز خار؟ چیره خورد