پاره ۵

هر کرا راهبر زغن باشد
گذر او به مرغزن باشد