پاره ۶

دیوه هر چند کابرشم بکند
هرچه آن بیشتر به خویش تند