پاره ۸

دور ماند از سرای خویش و تبار
نسری ساخت بر سر کهسار