پاره ۱۱

تبر از بس که زد به دشمن کوس
سرخ شد همچو لالکای خروس