پاره ۱۳

خویشتن پاک دار و بی‌پرخاش
هیچ کس را مباش عاشق غاش