پاره ۱۴

خویشتن پاک دار بی‌پرخاش
رو به آغاش اندرون مخراش