پاره ۱۷

از تو خالی نگارخانهٔ جم
فرش دیبا فگنده بر بجکم