پاره ۱۸

من چنین زار ازان جماش شدم
همچو آتش میان داش شدم