پاره ۲۱

باد بر تو مبارک و خنشان
جشن نوروز و گوسپند کشان