پاره ۲۳

چون نهاد او پهند را نیکو
قید شد در پهند او آهو