پاره ۲۴

چون به بانگ آمد از هوا بخنو
می خور و بانگ رود و چنگ شنو