پاره ۲۵

از شبستان ببشکم آمد شاه
گشت بشکم ز دلبران چون ماه