پاره ۲۶

ریش و سبلت همی خضاب کنی
خویشتن را همی عذاب کنی