پاره ۲

درنگ آر ای سپهر چرخ وارا
کیاخن ترت باید کرد کارا