پاره ۶

اگرچه در وفا بی شبهی و دیس
نمی‌دانی تو قدر من ازندیس