پاره ۷

بود زودا، که آیی نیک خاموش
چو مرغابی زنی در آب پاغوش