پاره ۳

با صد هزار مردم تنهایی
بی صد هزار مردم تنهایی