پاره ۵

لقمه‌ای از زهر زده در دهن
مرگ فشردش همه در زیر غن