پاره ۷

فرخار بزرگ و نیک جاییست
کان موضع آن بت نواییست