شمارهٔ ۶

نقض کرم است آن که قدرش
در حوصلهٔ امید گنجد