شمارهٔ ۲۴۵ - حضور دوستی را خواهد

جاییست نشسته چاکر تو
جایی که درو طرب افزاید
با مطربه‌ای چو ماه تابان
چنگی تر و خوش همی سراید
اسباب نشاط جمله داریم
جز طلعت تو که می‌بباید
درخواست همی کنیم هر دو
تشریف دهد سبک بیاید