شمارهٔ ۳۴۱ - به مجلس صاحب بار خواهد

خداوندا به فر دولت تو
اگر کبک ضعیفم بازگردم
به دیدار تو هستم آرزومند
درآیم یا هم از در بازگردم