شمارهٔ ۴۴۳ - غرض از این لغز ریواس است

آن چیست کز آن طبق همی تابد
چون عاج به زیر شعر عنابی
ساقش به مثل چو ساعد حورا
دستش به مثال پای مرغابی