شمارهٔ ۴۴۴ - در هجو کسی گفته

نکنم خواجه را به شعر هجا
لیک برخوانم آیتی ز نبی
ان قارون کان من موسی
خواجه آنست کاید از پی فی