تکه ۴

خداوندا بگردانی بلا را
ز آفتها نگه داری تو ما را