تکه ۱۶

می هست و درم هست و بت لاله رخان هست
غم نیست و گر هست نصیب دل اعداست