تکه ۲۷

هر آن شمعی که ایزد برفروزد
کسی کش پف کند سبلت بسوزد