تکه ۳۰

با خلق هر کرم که کند هم خدا کند
باشد که ناگهی نگهی هم بما کند