تکه ۳۵

بزیر قبهٔ تقدیس مست مستانند
که هر چه هست همه صورت خدا دانند