تکه ۵۱

تعویذ گشت خوی بدان روی خوب را
ورنه به چشم بد بخورندیش مردمان