بیت ۱

دانی چه گفته‌اند بنی عوف در عرب
نسل بریده به که موالید بی‌ادب