بیت ۳

گر سفله به مال و جاه از آزاده بهست
سگ نیز به صید از آدمیزاده بهست