بیت ۶

گوینده را چه غم که نصیحت قبول نیست
گر نامه رد کنند گناه رسول نیست